Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten op school, behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat ouders zich voor de school interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten. De ouderraad vergadert regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig die de nodige informatie en adviezen kan geven. De ouderraad is goed georganiseerd, heeft een huishoudelijk reglement en organiseert verkiezingen. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van Kindcentrum Sterrenbeek. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

  Ouderbijdrage

  Gedurende het schooljaar wordt er door en in samenwerking met de OR een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals de herfstspeurtocht, sinterklaas- en kerstfeest, start/eindfeest, musicals, etc.  

  Om deze activiteiten te kunnen bekostigen is geld nodig. Dat is dan ook de reden dat er een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. Wij willen u erop wijzen dat, hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, het zonder uw bijdrage niet mogelijk is de activiteiten te organiseren. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u hieraan meedoet. 

  De vrijwillige ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje van groep 1 t/m 6 en het schoolkamp van groep 7/8. Voor schoolreis en kamp wordt een aparte bijdrage gevraagd. 

   

   


  Mijn Kind