Het beleid met betrekking tot begeleiding en zorg staat omschreven in het zorgplan van onze school. Onze school participeert in het samenwerkingsverband IJsselBerkel. Ons zorgplan wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van IJsselBerkel. Ons zorgplan is zowel bij de intern begeleider als bij de directeur te verkrijgen. In ons schoolondersteuningsprofiel (2015-2019) is beschreven in welke mate wij reeds voldoen aan de (hoge) eisen die ons samenwerkingsverband stelt aan de ondersteuning die op schoolniveau (basisondersteuning) geboden dient te worden. Ontwikkelpunten zijn opgenomen in het jaarplan voor komend schooljaar en het Schoolplan 2015-2019.
 

Kinderen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor extra of zware ondersteuning. Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de gemaakte afspraken over de basisondersteuning. Extra ondersteuning wordt binnen het reguliere onderwijs aangeboden. De zware ondersteuning betreft een plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs.

 

In het stroomschema ondersteuningsroute staan de te volgen stappen. Ons uitgangspunt is dat leerkrachten en ouders belangrijke partners zijn bij de ontwikkeling van kinderen. In de informatiegids vindt u een uitgebreide beschrijving van de begeleiding en zorg voor kinderen in ons Kindcentrum. Op verzoek verduidelijkt onze intern begeleider graag de schematische weergave van de ondersteuningsroute.

Mijn Kind