Ouderbetrokkenheid

Het team van kindcentrum Sterrenbeek vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Via een gezamenlijke verantwoordelijkheid proberen we te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders en team. De ouders verwachten van de school een zo goed mogelijke inzet om het onderwijs aan hun kind te geven. De school verwacht van de ouders een betrokkenheid op hetgeen in de school en met hun kind gebeurt.

De ouderraad

De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten op school, behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat ouders zich voor de school interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten. De ouderraad vergadert regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig die de nodige informatie en adviezen kan geven. De ouderraad is goed georganiseerd, heeft een huishoudelijk reglement en organiseert verkiezingen.
Meer informatie over de ouderraad >

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een door de overheid verplicht ingestelde raad met vastgelegde rechten en plichten. De MR kan advies en/of instemming uitbrengen met betrekking tot zaken die de onderwijspraktijk raken. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. De medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen. Drie ouders en drie leerkrachten. De directeur heeft hierin een adviserende functie.
Onze school is een van de scholen van de Stichting Archipel. Iedere school heeft een eigen MR. De belangen van de medezeggenschapsraden worden behartigd door een gemeenschappelijke MR: De GMR. Vanuit elke school wonen een ouder en een teamlid de vergaderingen van de GMR bij. Tijdens deze vergaderingen komen bovenschoolse zaken aan de orde.
Meer informatie over de medezeggenschapsraad >

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.


Twitter