Ouderbetrokkenheid

Het team van kindcentrum Sterrenbeek vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Via een gezamenlijke verantwoordelijkheid proberen we te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders en team. De ouders verwachten van de school een zo goed mogelijke inzet om het onderwijs aan hun kind te geven. De school verwacht van de ouders een betrokkenheid op hetgeen in de school en met hun kind gebeurt.

De ouderraad

De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten op school, behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat ouders zich voor de school interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten. De ouderraad vergadert regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig die de nodige informatie en adviezen kan geven. De ouderraad is goed georganiseerd, heeft een huishoudelijk reglement en organiseert verkiezingen.
Meer informatie over de ouderraad >

De Kindcentrumraad

De kindcentrumraad (KCR) is een door de overheid verplicht ingestelde raad met vastgelegde rechten en plichten. We starten hier dit schooljaar mee. De KCR is ontstaan uit de Medenzeggenschapsraad van de school en de Oudercommissie van de opvang. De KCR kan advies en/of instemming uitbrengen met betrekking tot zaken die het Kindcentrum raken. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. De kindcentrumraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en daarnaast: 2 ouders van de school, 2 ouders van de opvang, 2 pedagogisch medewerkers en 2 leerkrachten. De directeur heeft hierin een adviserende functie.

 


Mijn Kind