Visie Stichting Archipel Opvang 

De opvang van Stichting Archipel Opvang is altijd gekoppeld aan een openbare basisschool van stichting Archipel. Binnen kindcentrum Sterrenbeek zijn opvang en school geïntegreerd.

Wij organiseren samen met kinderen en ouders een boeiende dag voor kinderen. De visie op opvang heeft Stichting Archipel Opvang beschreven in het pedagogisch beleidsplan:

In het pedagogisch beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe Stichting Archipel Opvang invulling geeft aan de vier pedagogische basisdoelen zoals genoemd in de Wet kinderopvang:
- Fysieke en emotionele veiligheid
- Persoonlijke competenties
- Sociale competenties
- Socialisatie en overdracht van normen en waarden. 
In het pedagogisch werkplan van kindcentrum Sterrenbeek komen deze doelen terug wat betreft de specifieke invulling voor deze locatie.

Visie kinderopvang Sterrenbeek 

Binnen ons aanbod is de samenwerking en een goede sociaal emotionele ontwikkeling van belang. Zo wil kindcentrum Sterrenbeek kinderen laten groeien, leren leren, leren samenwerken. Samen leren groeien is daarom het motto van het kindcentrum. 

 

Het werk van een pedagogisch medewerker vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. 
Binnen de kinderopvang werken we op dit moment met de volgende zes interactievaardigheden:
• sensitieve responsiviteit
• respect voor autonomie
• structureren & grenzen stellen
• praten & uitleggen
• ontwikkelingsstimulering
• begeleiden van interacties

Binnen onze visie staan de kernwaarden betrouwbaar, ontwikkelingsgericht en deskundig centraal. 

Deskundig en betrouwbaar, deze kernwaarden zie je terug in de interactievaardigheden en de opleiding van de medewerkers.  Alle pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding en zijn blijvend in ontwikkeling. Wij creëren structuur en sfeer in de groep waarbij kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen.

Ontwikkelingsgericht deze kernwaarde zie je terug in het steeds weer zoeken naar een balans tussen het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden en de rust voor het kind om deze eigen te kunnen maken. 

Kinderen ontwikkelen zich door zichzelf, de ander, de ruimte en de materialen. De wijze waarop we de ruimte inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. De eerste pedagoog zijn de kinderen. Juist de onderlinge verschillen vormen de bouwstenen voor hun ontwikkeling; ze vormen de dynamiek van het proces. De tweede pedagoog, dat zijn de aanwezige volwassenen, zij voeden het kind op. De derde pedagoog is de omgeving; de ruimtes en de geboden materialen. Elke plek, waar een kind is, en elk ding, waar het zich toe kan verhouden kan de creativiteit stimuleren.

Inloopspreekuur Jeugdconsulent

Lianne Ekema Jeugdconsulent van Team voor Elkaar is elke week op Sterrenbeek aanwezig voor het inloopspreekuur. Voor meer informatie klik hier.

Mijn Kind