Pedagogisch beleid

Hoe wij de opvang organiseren binnen onze Stichting Archipel Kinderopvang (voorheen Stichting Educatief Centrum), staat beschreven in ons algemene pedagogisch beleidsplan. In dit plan wordt de visie en missie van de stichting verder uitgewerkt in concrete speerpunten en richtlijnen, zoals het aantal kinderen per groep, kwaliteit van het personeel, dagindeling, procedures en reglementen. U kunt het beleidsplan hieronder downloaden of inzien op de groepen.
 

Pedagogisch Werkplan
Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is voor elke locatie een pedagogisch werkplan beschreven. Hierin staat beschreven wat het pedagogisch beleid betekent voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van kinderen. 
 

Pedagogisch Werkplan

Hieronder een kleine weergave uit het werkplan. Het volledige werkplan kunt u hier lezen. 

Visie

Voorop staat dat het kind er mag zijn zoals het is. De mening van het kind is belangrijk. De pedagogisch medewerker luistert hier serieus naar. Dit geeft het kind een gevoel van zelfvertrouwen. 

Daarnaast werken we met de volgende uitgangspunten:

Het bieden van emotionele veiligheid. Pedagogisch medewerkers bieden aan de kinderen een sfeer van geborgenheid en een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving.

Het stimuleren van de sociale vaardigheden van het kind. Kinderen leren deze vaardigheden in interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.

Het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Jonge kinderen gaan op zoek naar nieuwe ervaringen en de grenzen van het eigen kunnen. De omgeving moet voldoende stimulerend en geordend zijn zodat een kind zelf zijn eigen keuzes kan maken, naar die keuzes kan handelen en de mogelijkheden ervan leert ontdekken. Door het aanbieden van activiteiten wordt een positieve bijdrage geleverd aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Vaste groepen

Sterrenbeek werkt met vaste stam- en basisgroepen waarin kinderen worden opgevangen door hun vaste pedagogisch medewerkers

Vanuit het open-deurenbeleid werken wij met kinderen uit verschillende stam-/basisgroepen samen, waarbij we gezamenlijke activiteiten uitvoeren.
 

Kindvolgsysteem

Om de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen te volgen en te stimuleren worden alle kinderen bij Sterrenbeek periodiek geobserveerd middels een kindvolgsysteem. De observaties vormen het uitgangspunt voor de gesprekken met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind en om het activiteiten aanbod beter op het kind te kunnen afstemmen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van hun kind en nemen daarom een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Samenwerking met ouders is daaraan onlosmakelijk verbonden. Een kind brengt immers meer tijd thuis door dan op de het kindercentrum. We hebben respect voor zowel het kind als de ouder.

De ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind.

Samenwerking andere disciplines

In de uitvoering kan het nodig zijn afstemming te hebben met andere partners zoals de ondersteunde opvoedingsinstantie het consultatie bureau of de gemeente Brummen (Team voor Elkaar)

Voor signalering en doorverwijzen is het consultatiebureau een belangrijke partner.

Naast de inzet van onze eigen Intern Begeleider, die mee kijkt met de ontwikkeling van de kinderen, en onze pedagogisch coach, kan ook de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau op bezoek komen, om de pedagogisch medewerkers te kunnen ondersteunen en adviseren in de begeleiding van de kinderen. De orthopedagoog van “Team voor  Elkaar” schakelen we in indien wenselijk en bij kinderen waarvan de taalontwikkeling achter blijft schakelen we de logopedie in, uiteraard met toestemming van de ouders.
Indien extra ondersteuning nodig is voor een kind kan via een indicatiestelling een ambulant begeleider worden ingezet van De Passerel.


Ook werken we samen met de bibliotheek en de VoorleesExpres. De VoorleesExpres kan ouders meehelpen bij de (taal-)ontwikkeling van het kind, door regelmatig thuis voor te lezen. 

Mentorschap

Binnen kindcentrum Sterrenbeek werken wij met mentoren. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de stamgroep van het kind 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouder en houdt zich bezig met de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

Doorgaande lijn 

Wij werken binnen kindcentrum Sterrenbeek aan een doorgaande lijn. Op het moment dat kinderen 4 jaar worden dragen wij, met toestemming van de ouders gegevens over aan de school of BSO. 

 

De pedagogisch medewerkers kennen uw kind. In de overdracht geeft de mentor informatie mee over de ontwikkeling van uw kind, onder andere op het gebied van taal, spel en motoriek en hoe uw kind met andere kinderen omgaat, vanuit het met u besproken kindvolgsysteem.

Met de informatie zorgt de leerkracht in groep 1 van de basisschool dat uw kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

We maken onderscheid tussen een “koude” overdracht (d.m.v. doorsturen van formulieren naar de basisschool) bij kinderen waar we geen of weinig zorgen om hebben en een “warme” overdracht (d.m.v. mondelinge gesprekken met ouders en de basisschool/BSO) bij kinderen met een VE-plaatsing of kinderen waarbij we zorgen hebben over de ontwikkeling en / of gedrag, en die baat kunnen hebben bij extra begeleiding. 
Bij kinderen die naar onze eigen de BSO van Sterrenbeek gaan, vindt altijd een warme overdracht plaats. Dit geldt voor alle kinderen ook als we geen of weinig zorgen maken over de kinderen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Binnen de opvang van kindcentrum Sterrenbeek hanteren wij de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het Nederlands Jeugd Instituut. Alle medewerkers weten hoe te handelen bij een vermoeden van seksueel geweld en/of kindermishandeling.
 

Gezondheid en veiligheid 

Naast onderwijs en ontwikkeling is ook de verzorging van kinderen een belangrijke taak van het kindcentrum zeker voor de jongste kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn zich ervan bewust dat met betrekking tot veiligheid en gezondheid niet alle risico’s zijn uit te sluiten, maar zij zorgen ervoor dat de voorwaarden voor een gezonde en veilige  opvang zo optimaal mogelijk zijn.
Meer informatie heirover staat in ons Protocol Veiligheid & Gezondheid.

 

 

Mijn Kind