REKENONDERWIJS

Met onze  rekenmethode De Wereld in Getallen oefenen leerlingen aan de hand van concrete betekenisvolle opgaven. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het automatiseren (hoofdrekenen). Het werken via het digibord en chromebook vormt een essentieel onderdeel. Iedere les bevat sommen die alle kinderen samendoen met de leerkracht en sommen die kinderen zelfstandig maken op hun eigen niveau.
TAALONDERWIJS
Behalve het technisch leren lezen (verklanken van lettertekens) willen we kinderen leren om de teksten zelfstandig en kritisch te bekijken. Hieraan werken we gericht met begrijpend lezen, studerend lezen en studievaardigheden. Dit doen we met de methodes Leeslink en Junior Einstein. Het belangrijkste blijft echter het leesplezier. We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter en sneller leren lezen als lezen leuk is! Daarom werken we al jaren samen met Bibliotheek Brummen Voorst. Dankzij deze professionele samenwerking hebben we deskundigheid in huis op het gebied van leesplezier en leesbevordering en hebben we een eigen schoolbibliotheek. Leerlingen van Sterrenbeek zijn bovendien automatisch lid van de bibliotheek.
We besteden dagelijks aandacht aan Spelling en Woordenchat. In de bovenbouw komt daar grammatica en interpunctie bij.

WERELDORIËNTATIE

Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij  de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken.
Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen wekelijks tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/ het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn. Deze manier van werken maakt dat leerlingen vaardigheden uit de 21e eeuw moeten gaan aanboren. Te denken valt aan kritisch denken, probleemoplossend denken, samenwerken en ontwikkelen van communicatie- en informatie vaardigheden.

SOCIALE ONTWIKKELING

We werken met de Kanjertraining. Dat is een programma voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld.
Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit slachtofferrol stappen en heft in eigen hand nemen.
GEBRUIK VAN COMPUTERS EN MEDIAWIJSHEID
Leren m.b.v. de computer krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het digitale schoolbord, computer en Chromebook   worden gebruikt om de leerstof op een andere wijze aan te bieden en te verwerken. Naast het schrift en het werkboek is het Chromebook onderdeel van de methode.  Alle groepen zijn voorzien van digitale schoolborden en alle kinderen werken in de digitale leeromgeving “de klas.nu”. Kinderen worden uitgedaagd te werken met hedendaagse software. Het op een verantwoorde wijze gebruik maken van internet en e-mail wordt gestimuleerd en aangeleerd.

PASSEND ONDERWIJS

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs is het mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Mijn Kind