Volgen van kinderen

Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerling-dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets – en rapportgegevens bewaard. De dossiers, die in een afgesloten kast worden opgeslagen, worden beheerd door de interne begeleider en de groepsleerkrachten. Het dossier wordt tot vijf jaar na het verlaten van onze school bewaard.

Op het Kindcentrum Sterrenbeek wordt de ontwikkeling van kinderen op twee manieren gevolgd. Enerzijds gebeurt dit aan de hand van het dagelijkse werk van de kinderen. Dit werk wordt door de leerkrachten bekeken en besproken. Dit dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst aan de hand van methode gebonden toetsen. In de groepen 1 en 2 werken we met een individueel gericht leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind wordt afgezet tegen een gemiddelde ontwikkeling voor kinderen van die leeftijd. Anderzijds worden op vaste tijdstippen methode onafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. We schrijven hier objectief, omdat met deze toetsen een vergelijk met het landelijk gemiddelde mogelijk is. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de gegevens op te slaan, is het mogelijk de verrichtingen van kinderen op langere termijn te volgen. Daarnaast kunnen deze toets resultaten gebruikt worden om het onderwijs op school te evalueren.

Wij nemen de volgende methode- onafhankelijke toetsen afgenomen. Hiervoor gebruiken wij toetsen van het Cito volgsysteem voor primair onderwijs. In de folder Uw kind duidelijk in beeld kunt u meer informatie lezen over deze toetsen.
Folder over het leerlingvolgsysteem Cito primair onderwijs
• taal en rekenen voor kleuters ( groep 1 en 2 )
• begrijpend lezen ( groep 3 t/m 8 )
• spelling ( groep 3 t/m 8 )
• rekenen ( groep 3 t/m 8 )
• Technisch lezen groep 3 t/m 8 )
• DMT/Avi lezen groep (3 t/m 8)
• Entreetoets groep 7
• Centrale Eindtoets groep 8

Daarnaast vullen de leerkrachten en vanaf groep 5 ook de leerlingen, twee maal per jaar de observatielijst van de kanjertraining KANVAS in. KANVAS is een gedragsobservatielijst die de sociale vaardigheden van een kind in kaart brengt. Met het invullen van deze lijst kunnen de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van sociale vaardigheden volgen. Deze wordt op de contact avonden besproken. Het is van groot belang dat de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk verloopt en dat er op school zo min mogelijk belemmeringen optreden.

Verslaglegging naar ouders en kinderen
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport. Dit rapport bevat de eerste keer in groep 1 alleen een persoonsverslag. De tweede keer krijgen ze een persoonsverslag en een werkverslag. In het tweede kleuterjaar krijgen ze beide keren een persoonsverslag en een werkverslag. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook een waardering voor de leervakken. In de rapporten vindt men per vakgebied een eindcijfer, de deelgebieden worden beoordeeld met letters en er staat een toelichting in. De ouders worden in de gelegenheid gesteld de inhoud van het rapport te bespreken met de leerkracht. Daarnaast vinden er inloopmomenten plaats.

Verslaglegging en dossiervorming
In de groepsmap houdt de leerkracht de dagelijkse gang van zaken bij. Zo bevat deze map o.a. een absentielijst, plattegrond, klassen – en schoolregels en een lesrooster. De weektaken worden ook in deze map bewaard, zodat bij ziekte een invaller de groep direct over kan nemen.

Verslaglegging van zorgleerlingen
 In een apart dossier houdt de interne begeleider de gegevens van zorgleerlingen bij, zoals verslagen van gesprekken en resultaten van diagnostische toetsen. De toetsen van het leerlingvolgsysteem staan per groep geordend in aparte mappen en er is ook per groep een map van leerling specifieke gegevens, b.v. schoolartsgegevens en rapportages uit vorige leerjaren.

Mijn Kind