Onderwijs

Inschrijfformulier 

Wilt u uw kind aanmelden voor de basisschool? Klik hier voor het inschrijfformulier.
U kunt het formulier op school afgeven of sturen naar : sterrenbeek@archipelprimair.nl

Schoolplan

Schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.Klik hier om de schoolgids te lezen. 

gids basisonderwijs

Het Ministerie van OC&W heeft een digitale gids gepubliceerd. Deze gids bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Klik hier om deze gids te downloaden.
Voor de webversie klik op het plaatje hieronder.

Basisonderwijs

 

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden. Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.
Het ondersteuningsprofiel voor de periode 2015-2019 wordt nu geschreven. Zodra de definitieve versie gereed is zal deze ook hier worden geplaatst.

Protocol Toelating, schorsing en verwijdering.

In dit protocol wordt beschreven hoe de formele toelating van een kind is geregeld voor afdeling onderwijs, daarnaast vindt u hier de 'spelregels' die wij hanteren indien er sprake is van ontoelaatbaar handelen van een kind en/of ouders.  Klik hier om het protocol te lezen.

Kanjerbeleid

Dit is het beleidsstuk Kanjertraining. Het geeft zicht op wat we op ons Kindcentrum doen en waar we voor staan. Kindcentrum Sterrenbeek wil een veilige en prettige plek zijn voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Van ouders verwachten wij dat zij helpen om dit waar te maken. Klik hier om ons kanjerbeleid te lezen

Anti Pest Protocol

Het document "Pestprotocol schooljaar 2018-2019" beschrijft hoe wij handelen ten opzichte van pestgedrag. Klik hier om ons anti pest beleid te lezen. 

Klachten

Als u klachten heeft over de gang van zaken in ons kindcentrum, kunt u contact opnemen met de betreffende pedagogisch medewerker of leerkracht. Levert dit geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie. Mocht er geen oplossing voorhanden zijn dan kunt u contact opnemen het College van Bestuur van Stichting Archipel Onderwijs of Stichting Archipel Kinderopvang. Mocht dit niet leiden tot een goede uitkomst dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. (LKC)
Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Archipel Onderwijs
Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Archipel Kinderopvang
Klik hier voor de klachtenregeling van het LKC

Mijn Kind